Skierowanie na badanie profilaktyczne: dotyczy pracownika nowozatrudnionego na danym stanowisku pracy (badanie wstępne), lub pracownika, któremu upłynął termin ważności poprzedniego zaświadczenia o zdolności do pracy na danym stanowisku (badanie okresowe),  lub pracownika, którego niezdolność do pracy z powodu choroby trwała dłużej niż 30 dni (badanie kontrolne).

Odrębną sprawą jest badanie lekarskie do celów sanitarno epidemiologicznych połączone z wpisem do przeznaczonej do tego celu “Książeczki badań do celów sanitarno-epidemiologicznych”. Badanie to w szczególny sposób dotyczy osób mających w pracy kontakt z żywnością, ale ustawowy obowiązek wykonywania tych badań dotyczy wielu grup zawodowych, szczególnie usługowych. 

Skierowanie na badanie
profilaktyczne pracownika
Skierowanie na badanie
do celów sanitarno-epidemiologicznych
skierowanie na badanie profilaktyczne pdfskierowania san.-epid.